مرکز آموزش

پربازدید ترین

شبکه کامپیوتری چیست ؟
اساسا یک شبکه کامپیوتری شامل دو یا بیش از دو کامپیوتر وابزارهای جانبی مثل چاپگرها، اسکنرها...
معرفی انواع دامنه های ملی ایران
co.ir : برای شرکت های ثبت شده می باشد و برای ثبت آن نیاز به ارائه مدارک بنام آن شرکت می باشد....